Opis projektu

PROGRAM NARODOWEGO CENTRUM KULTURY

DOM KULTURY+ Inicjatywy lokalne 2013

Celem strategicznym kolejnej edycji programu Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury+ jest inicjowanie działań służących wzmocnieniu zaangażowania domów kultury w życie społeczności lokalnej, odkrywaniu i rozwijaniu potencjału i kapitału kulturowego jej członków oraz kulturotwórczych zasobów społeczności. Program skierowany jest do domów kultury, które gotowe są prowadzić nowatorskie działania animacyjne projektowane w oparciu o przeprowadzoną wcześniej diagnozę i poddane ewaluacji, a ukierunkowane na bezpośrednią i bliską współpracę z przedstawicielami społeczności lokalnej. Główny nacisk programu położony jest na nawiązywanie przez dom kultury stałych relacji z mieszkańcami miejscowości, na terenie których działają. Odkrywanie talentów i wzmacnianie potencjału społecznego owocować ma stworzeniem wspólnych projektów na rzecz społeczności lokalnych i przestrzeni publicznej. W realizacji zadania Beneficjenta wspomagać będzie wskazany przez NCK animator, który udzieli mu merytorycznego i fachowego wsparcia w zakresie przeprowadzenia lokalnej diagnozy społecznej, a w szczególności pomoże przeprowadzić ewaluację projektu. Beneficjent będzie mógł skorzystać z wiedzy i doświadczenia animatora z zakresu zarządzania projektami i współpracy ze społecznością lokalną. Działania podejmowane przy realizacji zadań służyć mają przede wszystkim inicjowaniu nowych praktyk w zarządzaniu instytucją kultury, odkrywaniu i pobudzaniu aktywności społecznej, wspomaganiu rozwoju kapitału społecznego i kulturowego, a także odkrywaniu nowych możliwości współpracy z mieszkańcami. Jednym z oczekiwanych efektów Programu jest wzmocnienie roli domu kultury jako miejsca otwartego, wspólnego dla wszystkich mieszkańców.

Program Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne został przygotowany w ramach współpracy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowego Centrum Kultury z ekspertami i przedstawicielami Obywateli Kultury (§14 Paktu dla Kultury).

_________

BIURO FESTIWALOWE IMPART 2016

Biuro Festiwalowe Impart 2016 jako operator projektu Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016 nie pełni zwyczajowej roli domu kultury. Jednak od samego początku swej działalności – także w okresie funkcjonowania instytucji kultury Wrocław 2016 – w ramach przygotowań do realizacji projektu ESK, intensywnie rozwija współpracę ze społecznością lokalną, aby ta stała się jednym z głównych aktorów wspólnego przedsięwzięcia zaplanowanego na rok 2016. W celu realizacji kolejnych kulturalnych inicjatyw oddolnych, budowania relacji i przecierania ścieżek współpracy w perspektywie roku 2016, BFI2016 bierze udział w projekcie Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury +, którego celem jest wsparcie lokalnych inicjatyw kulturalnych. Wszystkich chętnych do współpracy serdecznie zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami projektu.

Reklamy